Algemene Leverings-, Verkoop- en Betalingsvoorwaarden (Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland)

 1. Geldigheid

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper.

 2. Aanbiedingen

  Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van de normale omstandigheden. Hieraan kan de koper nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, dan wel zijn betalingsverplichtingen op te schorten, terwijl hij niet is gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden. Prijsopgaven doen wij op basis van de dan geldende prijzen, ons daarbij voorbehoudende het recht op doorberekening van eventuele verhoging van rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen, deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijzigingen in valutaverhoging.

 3. Overeenkomsten

  Overeenkomsten binden ons, ook in het geval door tussenpersonen (vertegenwoordigers) namens ons met derden gesloten, eerst dan wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

 4. Levering

  De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats, van waaruit door of namens ons wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de koper is. Bestellingen die op werkdagen voor 16.00 uur binnen zijn worden uiterlijk de volgende dag verwerkt en geleverd. Onder leveren wordt hier verstaan het aanbieden aan de vervoerder die de verplichting heeft om op werkdagen binnen 24 uur bij de geadresseerde te bezorgen. De levering geschiedt franco leveringsadres van de afnemer. De producten reizen voor risico van leverancier.

  Koper dient binnen 7 dagen na terbeschikkingstelling de goederen af te nemen. Bij gebreke van in ontvangstneming gaat het risico ook over op de koper, waarbij wij zijn bevoegd tot opslag elders, op zijn kosten.

 5. Overmacht

  In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval koper slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zo van binnen-en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zo in binnen- en buitenland, tengevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd. Overmacht is mede aanwezig, indien tengevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de leverancier, bij wie wij de verkochte goederen dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld deze niet of niet tijdig aan ons hebben geleverd, dan wel om welke reden ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.

 6. Aansprakelijkheid

  Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. Ter zake van de goederen, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, is koper verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die goederen in verband kan worden gebracht.

 7. Garantie

  Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot het leveren van nieuwe producten (tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk is). In geld uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk. Betreft het fabrieksgarantie, dan geldt deze gelijkelijk voor koper, met ons als intermediair. Koper vrijwaart ons voor alle aanspraken van zijn afnemers, uit welke hoofde ook. Koper verplicht zich onze garantie inhoudelijk aan zijn afnemers kenbaar te maken. Door ons of na uitbesteding in onze opdracht door derden verrichte montage, herstel- en of onderhoudswerkzaamheden garanderen wij gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van gereedkomen van de werkzaamheden mits de cliént ons onmiddellijk na het constateren van het gebrek in kennis stelt en ons in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien derden zonder onze voorkennis en toestemming werkzaamheden hebben verricht, die in verband kunnen worden gebracht met door ons verrichte montage herstellen /of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

 8. Eigendomsbehoud

  Zolang geen volledige betaling van het ons uit welk hoofde ook van koper toekomende heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde ons voor rekening en risico van koper in eigendom toebehoren. Verkeert koper jegens ons in wanprestatie, dan mogen wij het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terugnemen c.q. doen terug nemen.

 9. Bewaring en vervaldata

  De afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen. Leverancier zal producten met een looptijd korter dan 3 jaar tot maximaal een half jaar voor verloop van de bruikbaarheidtermijn desgevraagd omruilen. Producten met een looptijd van 3 jaar of langer worden na verloop van de looptijd nimmer teruggenomen, vervangen of gecrediteerd.

 10. Reclame

  Reclames dienen uiterlijk binnen 5 dagen na de levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. De reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, mits zij schriftelijk zijn ingediend binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur. Zij geven de koper niet het recht zijn betalingen op te schorten. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.

 11. Betaling

  Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn de koper van rechtswege jegens ons in gebreke zal zijn, in welk geval wij gerechtigd zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten ingevolge Wet en overeenkomst. In geval van niet-tijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd onze vordering te verhogen met een nalatigheidrente ad. 1% per maand, ingaande 30 dagen na factuurdatum. Wij berekenen wij 4,00 euro verzendkosten per bestelling ongeacht het volume en/of gewicht.

  Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de koper uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de koper, die geacht wordt ermee akkoord te gaan, dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 100,-, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

 12. Geschillen

  Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, zulk onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter en onverminderd onze bevoegdheid om desgewenst te Rechter van de woonplaats van de koper te adiéren.